Waarom is een afkoppelingsadviseur nodig?

Een correcte afkoppeling van het hemelwater is slechts mogelijk indien alle betrokken partijen voldoende geïnformeerd en begeleid worden in het proces. Dit is één van de taken van de afkoppelingsadviseur in het kader van een afkoppelproject in opdracht van de rioolbeheerder, gemeente en/of Aquafin.
In de eerste plaats is de afkoppelingsadviseur het aanspreekpunt bij uitstek voor de bewoners langsheen het rioleringsproject. Ook hiervoor hebben wij bij Riosan de juiste erkenningen en certificaten.

De uit te voeren activiteiten zijn conform de bepalingen van het plan van aanpak van de opdrachtgever als bv.:

 • Op de hoogte zijn van de vereisten van gemeente/rioolbeheerder alsook mogelijke subsidies (bijvoorbeeld septische put verplicht voor zwart water of niet?).
 • Het opmaken van een volledige inventarisatie van de verschillende afval- en hemelwaterstromen per beschouwd kadastraal perceel tot aan de bestaande lozing, met intekening op basis van de best beschikbare achtergrond (minimaal kadasterplan).
 • Definiëring van een geplande toestand, afkoppeling tot een volledig gescheiden stelsel per beschouwd kadastraal perceel, intekening op basis van de schets van de bestaande toestand, inclusief een indicatie van de diepteligging van de ontworpen afvoeren, meer bepaald het niveau van het laagste vloerpeil dat aangesloten is op de riolering en dat zich onder het dorpelpeil en/of de straat bevindt. Deze peilen/dieptes dienen relatief t.o.v. het dorpelpeil ingemeten/opgemeten te worden.
 • Opmaak van een meetstaat van de afkoppelingswerken.
 • Het aanduiden van mogelijke knelpunten m.b.t. de uitvoering van de afkoppelingen, eventueelmet foto’s.
 • Inventarisatie van mogelijke risico-aansluitingen.
 • Contactname met en de nodige huisbezoeken bij de eigenaars/huurders, resulterend in eenschriftelijk akkoord van de eigenaars. Huisbezoeken gebeuren na voorafgaande afspraak.
 • Aanwezig zijn op de informatievergaderingen, ingericht door de gemeente en/of rioolbeheerder en/of hoofdaannemer, voor de toelichting van het hoofdproject (voorontwerp-, ontwerp- en uitvoeringsfase). Op deze vergadering kan hij reeds contactgegevens uitwisselen en afsprakenmaken met de betrokkenen.
 • Controle der uitgevoerde werken en documenten, incl. premies, subsidies en het opmaken vaneen as-built plan waarin eventuele wijzigingen tijdens de werken in opgenomen zijn.
 • Nazorg (klachten na werken).
 • Advies over be- en ontluchting en geurhinder. Bij een volledig gescheiden stelsel kunnengeurproblemen door leegzuigen of lucht terug stuwing ontstaan.
 • De juiste inplantingsplaats van de huisaansluitputjes aanduiden op het plan zoals bepaald door de rioolbeheerder (opletten voor kruising van riolering).
 • Inventarisatie van drainageleidingen
Klaus Vanwambeke.
Een van de eerste afkoppelingsdeskundigen in Vlaanderen.