Voorwaarden keuring.

De keuring kan pas plaatsvinden als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • De werf kan op een veilige manier betreden worden;
 • De huisaansluitputten, toezichtsdeksels en aftappunten zijn toegankelijk en met normaal gereedschapgemakkelijk te openen;
 • Er is elektriciteit (stopcontact) en water (aftappunt) ter beschikking voor het uitvoeren van de keuring;
 • De toezichtsputten en/of de leidingen zijn vrij van obstakels, zand, slib, steen, enz.;
 • Tijdens de keuring mogen er geen toestellen in gebruik zijn die gebruik maken van de afvoer (bv. wasmachine);
 • De te onderzoeken leidingen transporteren geen chemische, corrosieve, irriterende of ontvlambare effluenten;
 • De voertaal tijdens de keuring geschiedt in het Nederlands, het attest wordt in de Nederlandse taal opgesteld;
 • De keuringsinstelling en zijn keurders moeten alle gegevens die het bij de vervulling van zijn opdracht wordenverzameld als vertrouwelijk behandelen.
 • Zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de opdrachtgever mogen geen resultaten van verrichteonderzoeken aan derden worden meegedeeld, uitgezonderd aan de gemeente/rioolbeheerder die verantwoordelijk zijn voor het gebied waar de keuring plaats vindt. Werknemers van de keuringsinstelling die tot dezelfde juridische entiteit behoren en contractuele keurders worden niet als derden beschouwd.
 • De keuringsinstelling mag de ervaring die het opdoet bij keuringen van privé-riolering voor intellectuele doeleinden (organisatie van cursussen, uitgifte van algemene publicaties, enz.) gebruiken, mits het alle voorzorgsmaatregelen neemt om identificatie van de eigenaar door derden te voorkomen.

Indien van toepassing dienen volgende documenten voorgelegd te worden voor aanvang van de keuring.

Indien één van volgende documenten niet voorhanden is bij aanvang van de keuring, kan dat aanleiding geven tot het niet starten van de keuring of een herkeuring:

 • as-builtplan of bouwplan of rioleringsplan
 • bouwvergunning
 • kopie van facturen van rioleringsonderdelen (bv. regenwaterput, septische put, infiltratievoorziening,…)
 • aanstiplijst GSV hemelwater
 • foto’s van de aanleg van het afwateringssysteem
 • briefwisseling van de rioolbeheerder

De keurder kan enkel aansprakelijk gesteld worden voor schade die rechtstreeks tijdens en door de keuringsactiviteit aangebracht is. Deze schade dient vastgesteld te worden samen met de keurder voor deze het perceel verlaat na het beëindigen van de keuringsactiviteiten. De keurder is niet aansprakelijk voor schadegevallen welke niet visueel kunnen worden vastgesteld op het moment van de keuring. Eventuele schadegevallen worden schriftelijk bevestigd door de keurder en de eigenaar.

Indien er na keuring door de eigenaar van het pand documenten dienen overgemaakt te worden m.b.t. de te keuren installatie, dan heeft de eigenaar hiervoor maximaal 30 dagen de tijd, vanaf het tijdstip van de keuring / herkeuring. Wanneer deze termijn overschreden wordt gaat de keurder ervan uit dat de documenten niet meer zullen aangeleverd worden, hij/zij zal dit ook registreren op het keuringsformulier en het dossier afsluiten.

De keurder heeft het recht om een opdracht te weigeren of te onderbreken als aan de voorwaarden niet is voldaan of indien een veilige uitvoering van de keuring niet kan worden gegarandeerd.

Wanneer de privé-riolering niet-conform wordt bevonden, zal er een herkeuring na aanpassing van de niet-conformiteit plaatsvinden. De klant dient hiervoor een nieuwe afspraak vast te leggen.

Men aanvaard hiermee dat de persoonsgegevens en andere gegevens verkregen in het kader van de keuringsactiviteit worden verwerkt in een databank beheerd door VLARIO vzw. De gegevens worden enkel ter beschikking gesteld aan de keurder die fysisch de keuring uitvoert, aan de rioolbeheerder die verantwoordelijk is voor de aansluiting van de afwateringsinstallatie alsook aan de betrokken gemeente.