FAQ

Keuring riolering

Waarom afvalwater en regenwater scheiden?

De Europese regelgeving legt een goede kwaliteit van de waterlopen op tegen 2015. Er wordt gestreefd naar het maximaal aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel bij de aanleg of heraanleg van rioleringen.

Dit wil zeggen dat het afvalwater en het regenwater via twee aparte leidingen (DWA, droogweerafvoer of afvalwater en RWA, regenwater-afvoer of regenwater) worden afgevoerd. Het afvalwater vertrekt richting rioolwaterzuiveringsinstallatie, waar het wordt gezuiverd. Het regenwater wordt naar grachten en waterlopen afgevoerd.

De Vlaamse milieuwetgeving verplicht ook het scheiden op privaat domein.

Wanneer is een keuring verplicht?

De keuring is verplicht in 4 gevallen.

  • voor de eerste ingebruikname (dit is onafhankelijk van wanneer de bouwvergunning wordt afgeleverd. Er is in principe niets veranderd aan de manier van aanleg, vanaf 01/07/11 worden deze privé-rioolstelsels enkel aan een keuring onderworpen);
  • bij belangrijke wijzigingen (onder belangrijke wijzigingen dienen te worden verstaan alle wijzigingen die de goede werking van het openbaar saneringsnetwerk kunnen bedreigen);
  • na vaststelling van een inbreuk op de gelijkvormigheid, op verzoek van de exploitant;
  • bij de aanleg van gescheiden riolering op het openbaar domein, met de verplichting om af te koppelen op privédomein, conform de bepalingen van Vlarem

Wat zal er mij gevraagd worden bij het aanvragen van een keuring ?

1. Foto’s gemaakt tijdens de aanleg van het stelsel buiten de woning

Foto’s waarop de rioleringsonderdelen zichtbaar zijn op het ogenblik dat ze nog niet afgedekt zijn met aarde.

Foto’s waarop aansluitingen van leidingen met rioolonderdelen zichtbaar zijn op het ogenblik dat ze nog niet  afgedekt zijn met aarde

    IMG_0783_-_web

2. Foto’s gemaakt tijdens de aanleg van het stelsel binnen de woning 

  Picture1

3. Een aantal facturen waarop de inhoud/capaciteit van bepaalde rioleringsonderdelen terug te vinden is (indien van toepassing).

- De inhoud van de regenwaterput
- De inhoud van de infiltratievoorziening
- De inhoud van een septische put (vloeibaarmaker)

4. Goedgekeurd bouwplan

plan

 

5. Rioleringplan (kan geïntegreerd zijn in goedgekeurd bouwplan) van de werkelijk uitgevoerde toestand  (deze toestand dient overeen te stemmen met hoger vernoemde foto’s)

rioleringsplan

 

6. Goedgekeurde (volledige) bouwvergunning
7. Aanstiplijst gewestelijke stedenbouwkundige verordening
8. Eventuele briefwisseling met de rioolbeheerder/gemeente met betrekking tot het te keuren stelsel op  privaat terrein

Hoeveel kost een keuring / afkoppelingsadvies?

De prijs varieert in verschillende situaties, om een idee te krijgen over de kostprijs kan u gratis een offerte aanvragen. Gelieve zoveel mogelijk specifieke details door te geven voor een correcte kostenraming.

Hoe verloopt een keuring?

1 De keurder zal aan hand van de door u toegezonden foto’s plannen en documenten kunnen uitmaken welke de vereiste rioleringsonderdelen met betrekking tot uw perceel zijn.

2. Aan de hand van een aantal testen die hij ter plaatse zal uitvoeren, zal de keurder uitsluitsel krijgen of het stelsel correct is verbonden is. Hij zal nagaan of het stelsel volledig of optimaal gescheiden is zoals opgelegd door de wetgeving.

3. STEL: het stelsel is correct verbonden is en gescheiden zoals opgelegd door de wetgeving: u ontvangt een conformiteitsattest. Dit attest is nodig om een aansluiting op het openbaar afwateringssysteem te kunnen krijgen. Tevens ontvangt u een opsomming van aandachtspunten die niet tot afkeur geleid hebben, doch die belangrijk zijn om in acht te nemen om de vooropgestelde levensduur van het stelsel te kunnen waarborgen.

4. STEL: uit de testen die de keurder uitvoert blijkt dat het stelsel niet correct verbonden en niet gescheiden is zoals opgelegd door de wetgeving zal de keurder een non-conformiteitentabel afleveren. Daarin staat een opsomming van de vastgestelde gebreken die tot afkeuring geleid hebben. In zulk geval dient u het systeem aan te passen zodat het wel voldoet. Er dient dan een herkeuring plaats te vinden om de conformiteit van het stelsel alsnog vast te stellen. U dient hiervoor een herkeuring aan te vragen na herstel van de inbreuken. Tevens ontvangt u een opsomming van aandachtspunten die niet tot afkeur geleid hebben, doch die belangrijk zijn om in acht te nemen om de vooropgestelde levensduur van het stelsel te kunnen waarborgen.

Afkoppelingsstudies

Hoe hemelwater afkoppelen?


Bij scheiding van het afvalwater en hemelwater van het privaat rioleringsstelsel dienen volgende regels te worden gevolgd:

  • Voor bestaande gebouwen in een gesloten bebouwing is, bij de aanleg van een gescheiden openbare riolering, de scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater, afkomstig van dakvlakken en grondvlakken, enkel verplicht indien daarvoor geen leidingen onder of door het gebouw moeten worden aangelegd.
  • Voor bestaande gebouwen in een (half)open bebouwing is, bij de aanleg van een gescheiden openbare riolering, een volledige scheiding van het afvalwater en het hemelwater verplicht, tenzij er sprake is van een uitzondering in het kader van het referentiekader optimale afkoppeling.
  • Voor nieuwe gebouwen of bij herbouw is een volledige scheiding van het afvalwater en het hemelwater verplicht. Onder herbouw wordt volgens de GSV verstaan een grondige verbouwing waarbij minder dan 60% van de buitenmuren behouden wordt.
  • Bij werken rondom de woning is het toekomstgericht aan te raden het hemelwater en het afvalwater reeds volledig van elkaar te scheiden.