Doelstelling

Scheiding van hemel- en afvalwater zijn noodzakelijk om te komen tot een efficiënt en duurzaam waterbeleid. Het snel afvoeren van hemelwater, zoals dit nu gebeurt heeft een negatieve invloed op de waterbalans en dit geeft aanleiding tot verschillende fenomenen :

  •  Verdunning afvalwater: afvalwater dat verdund wordt met hemelwater kan minder effectief gezuiverd worden. Veel bestaande rioolwaterzuiveringsinstallaties halen daarom een lager rendement.
  • Verlaging grondwatertafel: het hemelwater dat de kans niet krijgt in de bodem te infiltreren bereikt daardoor de grondwatertafel niet meer . Zo ontstaat een verdroging van het milieu en is er ook minder grondwater beschikbaar voor bijvoorbeeld drinkwaterproductie.
  • In werking treden overstorten: Bij hevige regenval kan het openbaar rioleringstelsel het water niet verwerken. Vevuild water uit gemengde openbare rioleringen gaat dan overstorten in oppervlaktewaters zoals beken en grachten.
  • Overstromingen: door hergebruik, infiltratie en buffering van hemelwater zal de af te voeren hoeveelheid hemelwater verminderen waardoor het risico op overstromingen afneemt.

Het scheiden van afval- en hemelwater en het daaropvolgend nuttig aanwenden van hemelwater kan in grote mate bovenvermelde problemen verhelpen. Bovendien geeft hergebruik van hemelwater aanleiding tot een lager drinkwater-verbruik en kan de burger een belangrijke besparing realiseren op zijn drinkwaterfactuur.